THỐNG KÊ TRUY CẬP
Số người đang online: 39
Số lượt truy cập: 368367
QUANG CÁO
PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TRƯỜNG DỊP NGHĨ HÈ NĂM HỌC: 2023-2024 6/10/2024 10:13:22 AM

 

PHÂN CÔNG LỊCH TRỰC TRƯỜNG DỊP NGHĨ HÈ

NĂM HỌC: 2023-2024

 

CỤM CHUÔN

TT

Tuần

Lãnh đạo

Giáo viên, nhân viên

Điện Thoại

1

Tuần 1

(Từ 03/6 -9/6/2024)

 

Trần Thị Lan

0941373779

Nguyễn Thị Hiền

0812171566

Nguyễn Thị H. Trang

035001326

2

 

Tuần 2

(Từ 10-16/6/2024)

 

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Nguyễn Thị Thanh

0915490627

Bùi Thị Minh Thúy

0823965963

3

Tuần 3

(Từ 17-23/6/2024)

Trần Thị Thúy

0915485384

Lê Thị Vân

0378353880

Lê Thị Trang

0989451262

4

Tuần 4

(Từ 24-30/6/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Đỗ Thị Hòa

0914822857

Nguyễn Thị Hiền

0812171566

5

Tuần 5

(Từ 1/7-7/7/2024)

Lê Quang Thanh

0829383937

Nguyễn Thị H. Trang

035001326

Nguyễn Thị Thanh

0915490627

6

Tuần 6

(Từ 8-14/7/2024)

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Bùi Thị Minh Thúy

0823965963

Lê Thị Vân

0378353880

7

Tuần 7

(Từ 15-21/7/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Lê Quang Thanh

0912965500

Lê Thị Trang

0989451262

Đỗ Thị Hòa

0914822857

8

Tuần 8

(Từ 22-28/7/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Trần Thị Thúy

0915485384

Nguyễn Thị Hiền

 

LêThị Vân

0812171566

0378353880

Nguyễn Thị H. Trang

Lê Thị Trang

035001326

0989451262

9

Tuần 9

(Từ29-7/31/7/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Nguyễn Thị Thanh

Đỗ Thị Hòa

0915490627

0914822857

Bùi Thị Minh Thúy

0823965963

CỤM KHE KHẾ

TT

Tuần

Lãnh đạo

Giáo viên, nhân viên

Ghi chú

1

Tuần 1

(Từ 03/6 - 9/6/2024)

 

Trần Thị Lan

0941373779

Nguyễn Thị Tú

0826310857

Nguyễn Thị Hớn

0913651890

2

 

Tuần 2

(Từ 10-16/6/2024)

 

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Vũ Thị Sông Hương

0918858064

Trần Thị Thu Hà

0978353880

3

Tuần 3

(Từ 17-23/6/2024)

Trần Thị Thúy

0915485384

Nguyễn Thị Hớn

0913651890

Vũ Thị Sông Hương

0918858064

4

Tuần 4

(Từ 24-30/6/2024))

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Nguyễn Thị Tú

0826310857

Trần Thị Thu Hà

0978353880

5

Tuần 5

(Từ 1/7-7/7/2024)

Lê Quang Thanh

0912965500

Nguyễn Thị Hớn

0913651890

Nguyễn Thị Tú

0826310857

6

Tuần 6

(Từ 8-14/7/2024)

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Vũ Thị Sông Hương

0918858064

Trần Thị Thị Hà

0978353880

7

Tuần 7

(Từ 15-21/7/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Lê Quang Thanh

0912965500

Nguyễn Thị Tú

0826310857

Nguyễn Thị Hớn

0913651890

8

Tuần 8

(Từ 22-28/7/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Trần Thị Thúy

0915485384

Vũ Thị Sông Hương

0918858064

Nguyễn Thị Tú

0826310857

9

Tuần 9

(Từ 29/7-31/7/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Nguyễn Thị Hớn

0913651890

Trần Thị Thu Hà

0978353880

 

 CỤM CỒN CÙNG

TT

Tuần

Lãnh đạo

Giáo viên, nhân viên

Ghi chú

1

Tuần 1

(Từ 3/6-9/6/2024)

 

Trần Thị Lan

0941373779

Đặng Thị Huế

0911855796

2

Tuần 2

(Từ 10-16/6/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Trần Thị Luyến

0911855796

3

Tuần 2

(Từ 17-23/6/2024)

Trần Thị Thúy

0915485384

Nguyễn Thị Lan

0834095090

4

Tuần 4

(Từ 24-30/6/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Huỳnh Thị Minh lý

0335838848

5

Tuần 5

(Từ 1/7-7/7/2024)

Lê Quang Thanh

0912965500

Đặng Thị Huế

0911855796

6

Tuần 6

(Từ 8-14/7/2024)

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Nguyễn Thị Lan

0834095090

7

Tuần 7

(Từ 15-21/7/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Lê Quang Thanh

0912965500

Trần Thị Luyến

 

 

0911855796

8

Tuần 8

(Từ 22-28/7/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Trần Thị Thúy

0915485384

Huỳnh Thị Minh Lý

 

 

0335838848

9

Tuần 9

(Từ 29/7-31/7/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Nguyễn Thị Lan

 

 

0834095090

 

 

CỤM CÂY BÔNG

TT

Tuần

Lãnh đạo

Giáo viên, nhân viên

Ghi chú

1

Tuần 1

(Từ 03/6-9/6/2024)

 

Trần Thị Lan

0941373779

Phạm Thị Thảo

0918786481

Lê Thị Lan

0888212778

2

Tuần 2

(Từ 10-16/6/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Hồ Thị Lệ

0855661659

Cao Thị Dương

0889189780

3

Tuần 3

(Từ 17-23/6/2024)

Trần Thị Thúy

0915485384

Phạm Thị Thảo

0918786481

Lê Thị Lan

0888212778

4

Tuần 4

(Từ 24-30/6/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Hồ Thị Lệ

0855661659

Cao Thị Dương

0889189780

5

Tuần 5

(Từ 01/7-7/7/2024)

Lê Quang Thanh

0912965500

Phạm Thị Thảo

0918786481

Lê Thị Lan

0888212778

6

Tuần 6

(Từ 8-14/7/2024)

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Hồ Thị Lệ

0855661659

Cao Thị Dương

0889189780

7

Tuần 7

(Từ 15-21/7/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Lê Quang Thanh

0912965500

Phạm Thị Thảo

 

0918786481

Lê Thị Lan

0888212778

8

Tuần 8

(Từ 22-28/7/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Trần Thị Thúy

0915485384

Hồ Thị Lệ

0855661659

Cao Thị Dương

0889189780

9

Tuần 9

(Từ 29/7-31/7/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Phạm Thị Thảo

 

Lê Thị Lan

 

0918786481

0888212778

Cao Thị Dương

Hồ Thị Lệ

0889189780

0855661659

 

CỤM AN BAI

TT

Tuần

Lãnh đạo

Giáo viên, nhân viên

Ghi chú

1

Tuần 1

(Từ 03/6 -9/6/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Lê Thị Tâm

0845935066

2

Tuần 2

(Từ 10-16/6/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Nguyễn Thị T.Hồng

0812171566

3

Tuần 3

(Từ 17-23/6/2024)

Trần Thị Thúy

0915485384

Trần Thị Bình

0395537513

4

Tuần 4

(Từ 24-30/6/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Phạm Thị Huyền

0377089129

5

Tuần 5

(Từ 01/7-7/7/2024)

Lê Quang Thanh

0912965500

Trần Thị Bình

0395537513

6

Tuần 6

(Từ 8-14/7/2024)

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Nguyễn Thị T.Hồng

0812171566

7

Tuần 7

(Từ 15-21/7/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Lê Quang Thanh

0915485384

Lê Thị Tâm

0845935066

8

Tuần 8

(Từ 22-28/7/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Trần Thị Thúy

0915485384

Phạm Thị Huyền

0377089129

9

Tuần 9

(Từ 29/7-31/7/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Nguyễn Thị T.Hồng

Lê Thị Tâm

0812171566

0845935066

CỤM HO

TT

Tuần

Lãnh đạo

Giáo viên, nhân viên

Ghi chú

1

Tuần 1

(Từ 03/6-9/6/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Nguyễn Thị Hoài Thương

0352811513

Hồ Thị vui

0368206251

2

Tuần 2

(Từ 10-16/6/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Nguyễn Thị Biên Thùy

0918306544

Hồ Thị Mỹ Linh

0858172972

3

Tuần 3

(Từ 17-23/6/2024)

Trần Thị Thúy

0915485384

Nguyễn Thị Thanh

0919629539

Nguyễn Thị Phương Đông

0942980053

4

Tuần 4

(Từ 24-30/6/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Cao Thị Minh Huệ

0943822035

Hồ Thị vui

0368206251

5

Tuần 5

(Từ 01/7-7/7/2024)

Lê Quang Thanh

0912965500

Nguyễn Thị Biên Thùy

0918306544

Hồ Thị Mỹ Linh

0858172972

6

Tuần 6

(Từ 8-14/7/2024)

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Nguyễn Thị Thanh

0919629539

Nguyễn Thị Phương Đông

0942980053

7

Tuần 7

(Từ 15-21/7/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Lê Quang Thanh

0912965500

Nguyễn Thị Hoài Thương

0352811513

Cao Thị Minh Huệ

0943822035

8

Tuần 8

(Từ 22-28/7/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Trần Thị Thúy

0915485384

Nguyễn Thị Biên Thùy

0918306544

Hồ Thị Mỹ Linh

0858172972

9

Tuần 9

(Từ 29/7-31/7/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Nguyễn Thị Thanh

0919629539

Nguyễn Thị Phương Đông

0942980053

  

CỤM AN MÃ

TT

Tuần

Lãnh đạo

Giáo viên, nhân viên

Ghi chú

1

Tuần 1

(Từ 03/6 - 9/6/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Phạm Thị Thúy

0822587670

2

Tuần 2

(Từ 10-16/6/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Hồ Thị Hoa

0357035204

3

Tuần 3

(Từ 17-23/6/2024)

Trần Thị Thúy

0915485384

Phạm Thị Thúy

0822587670

4

Tuần 4

(Từ 24-30/6/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Hồ Thị Hoa

0357035204

5

Tuần 5

(Từ 01-7/7/2024)

Lê Quang Thanh

0912965500

Phạm Thị Thúy

0822587670

6

Tuần 6

(Từ 8-14/7/2024)

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Hồ Thị Hoa

0357035204

7

Tuần 7

(Từ 15-21/7/2024)

Trần Thị Lan

0941373779

Lê Quang Thanh

0829383937

Phạm Thị Thúy

0822587670

8

Tuần 8

(Từ 22-28/7/2024)

Hoàng Thị Liếng

0336584038

Trần Thị Thúy

0915485384

Hồ Thị Hoa

0357035204

9

Tuần 9

(Từ 29/7-31/7/2024)

Mai Thị Cẩm Vân

0859738481

Nguyễn Thị Ái

0856777357

Phạm Thị Thúy

0822587670

 

 

 Lưu ý:

Các đ/c trực đảm bảo 100% tại cơ quan, tưới cây, quét dọn vệ sinh sạch sẽ. Khi có vụ việc gì xảy ra phải báo cáo ngay cho đ/c BGH trực ngày đó để báo cáo tình hình về phòng GD&ĐT Lệ Thủy.

- Các cụm liên hệ với đồng chí BGH trực ngày đó để báo cáo tình hình khi cần thiết.

- Các đ/c trực nhận và trả sổ tại các đ/c trực ngày hôm trước của cụm mình./.

 

 Nơi nhận :                                                                             HIỆU TRƯỞNG        

- UBND xã Kim Thủy;                                                                        (đã ký)

- Phòng GD&ĐT;

- Toàn thể CBGVNV;

- Đăng Website.                                                                           Trần Thị Lan

 

 

TÌM KIẾM


Hỗ trợ trực tuyến
Trần Thị Lan
Trần Thị Lan
Hiệu trưởng
Trần Thị Vân
Trần Thị Vân
Quản trị
ĐĂNG NHẬP

Tên đăng nhập
Mật khẩu
HÌNH ẢNH
LIÊN KẾT WEBSITE


TRƯỜNG MẦM NON KIM THỦY - HUYỆN LỆ THỦY - TỈNH QUẢNG BÌNH
Điện thoại: 0916618056 - Email: mnkimthuy@lethuy.edu.vn
Developed by Phạm Xuân Cường
ĐT: 0912.037911 - Email: cuonggiaoduc@yahoo.com